Tuesday, 19/01/2021 - 22:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc triệu tập viên chức dự xét chuyển công tác

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Uỷ ban nhân dân Huyện về việc thành lập Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục huyện Cao Lãnh năm 2019; Xét nhu cầu chuyển công tác của viên chức năm 2019; Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục huyện Cao Lãnh năm 2019 thông báo triệu tập viên chức dự xét chuyển công tác, cụ thể: 1. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 28/6/2019. 2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh. 3. Nội dung: Trao đổi về việc xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2019. 4. Thành phần - Thành viên Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục huyện Cao Lãnh năm 2019. - Hiệu trưởng các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận viên chức chuyển công tác. - Viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác (có danh sách kèm theo). Lưu ý: Trường hợp, người thân viên chức dự thay phải có giấy uỷ quyền của viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác, giấy ủy quyền có chứng thực theo quy định. Nếu viên chức không tham dự, mọi thắc mắc Hội đồng không giải quyết. 5. Về điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng: Viên chức có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng, nộp đơn xin thay đổi nguyện vọng về Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục huyện Cao Lãnh năm 2019 (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh) chậm nhất sau 02 ngày kể ngày thông báo (có mẫu kèm theo). 2 Trên đây là Thông báo triệu tập viên chức dự xét chuyển công tác của Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục huyện Cao Lãnh năm 2019. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua số điện thoại 02773.821.562 gặp ông Phạm Thành Đặng để được hướng dẫn./. Nơi nhận: - Sở Nội vụ Tỉnh; - Sở GDĐT Tỉnh; - CT, các PCT/UBND Huyện; - Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; - Hội đồng xét chuyển công tác năm 2019; - Các Trường có liên quan; - Viên chức có trong danh sách; - Website: hcaolanh.dongthap.edu.vn; - Lưu: VT, TCCB. TM. HỘI ĐỒNG XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUY


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết